Vedtægter

Vedtægter for Skovby Sportsklub

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Skovby Sportsklub. Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§2 Foreningens formål

Det er foreningens formål at tilbyde forskellige sportsgrene for alle børn i og voksne i Skanderborg Kommune. Skovby Sportsklub ønsker især at give alle børn i Skanderborg kommune mulighed for at dygtiggøre sig i basketball sammen med andre børn. Foreningen ønsker at markere sig stærkt i lokalområderne omkring Galten og Skovby. Endvidere er det afgørende for Skovby Sportsklub at være rummelige, dyrke sociale aktiviteter og dermed tilbyde sine medlemmer mere end ”bare” at dyrke sport.

§3 Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af Danmarks Basketball Forbund og DGI Østjylland.

§4 Optagelse af medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret Foreningens vedtægter, og melder sig ind via klubbens indmeldingssystem.

Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 3. Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen.

Stk. 4. Ved særlige tilfælde kan foreningen optage medlemmer til nedsat kontingent, fx hvis forældrene er økonomisk svagt stillet.

§5 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingentet opkræves forud for en halv sæson af gangen og er bindende for en halv sæsonen ad gangen.

§6 Udmeldelse – eksklusion

Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel.

Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist, som skal være medlemmet skriftligt bekendt, kan vedkommende slettes fra medlemslisten uden forudgående meddelelse.

Stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmer kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstekommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsorden. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel skriftligt på mail, ved annoncering til træning, på hjemmesiden og sociale medier, samt ved opslag på træningsstederne.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag deles med medlemmerne på hjemmeside og sociale medier med medlemmerne, eller offentliggøres på træningsstedet senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år; for medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været ind- meldt i mindst 30 dage.

Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion §6, vedtægtsændringer §13 og foreningens ophør §13. ”Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldig afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot et medlem ønsker det.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Forelæggelse af bestyrelsens års beretning til godkendelse.

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for der indeværende år. 

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

8. Valg af formand på lige år.

9. Valg af næstformand på ulige år.

10. Valg af kasserer på ulige år.

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

12. Valg af bestyrelsessuppleant.

13. Valg af revisor.

14. Valg af en revisorsuppleant.

15. Eventuelt. 

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år. Suppleanter for et år. Suppleanter der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 8. Dirigenten underskriver referatet.

§8 Bestyrelsen – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden, og godkendt.

Stk. 2. Formand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælge skal bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.

Stk. 3. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriflig erklæring om villighed til at modtage valg.

Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.

Stk. 5. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.

§9 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Formanden eller kassereren kan tildele bestyrelsesmedlemmer og andre (fx trænere) ret til indkøb af rekvisitter/materialer til foreningen op til 5.000 kr. Beløb over 5.000 kr. skal godkendes af formand og/eller kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§10 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af be-styrelsen eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette.

Stk. 2. Generalforsamling afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jf §7. Dagsorden skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

§11 Regnskab

Foreningens regnskab er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede drifsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling og fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Revision af regnskabet finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Revisor kan til enhver tid få adgang til regnskabet og det endelige regnskab skal afleveres fra kasserer til revisor senest en måned før generalforsamlingen.

§12 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsorden, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§13 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig ind-kaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst . af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke 3/4 af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, ind-kaldes til

en ny ekstra ordinær generalfor-samling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Stk. 3. Opløsningen skal herefter bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. Ved foreningens ophør overgår foreningens midler til BørneBasketFondens aktiviteter i Skanderborg Kommune

Foreningen er stiftet den 25. marts 2017